VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Axamieshop.SK 

 

 1. ZMLUVNÉ STRANY
 1.  Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.axamieshop.sk je  spoločnosť   G, s.r.o. , so sídlom na drese Bajkalská 45/G, 821 05Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 144328/B, IČO: 53 033 922, DIČ: 2121236557, IČ DPH: SK2121236557, (ďalej len „predávajúci“), Email: info@axami.sk.
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
 3. Dozorný orgán:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104 Fax: 02/ 58272 170 Email: ba@soi.sk

 

 

 

 1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci“) a predávajúcim spoločnosť  G, s. r. o. (ďalej len “Predávajúci“) v oblasti predaja najmä  tovaru so spodnou bielizňou (ďalej len “tovar“).


1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.axamieshop.sk internetový obchod (ďalej len “e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar  neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.


1.3 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa  s nimi pozorne oboznámiť.

 

1.4 Predávajúcim je spoločnosť:

 G, s.r.o. , so sídlom na drese Bajkalská 45/G, 821 05Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 144328/B, IČO: 53 033 922, DIČ: 2121236557, IČ DPH: SK2121236557, (ďalej len „predávajúci“), KONTAKT-  Email: info@axami.sk.

1.5 Kupujúci 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

 

1.6 Spotrebiteľ 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

 

1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré  chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

 

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky  zákonník („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

 

1.9 Podnikateľom sa rozumie:

(I)  osoba zapísaná v obchodnom registri,

(II)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(III)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(IV)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

1.11 Kúpna zmluva 

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránky e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

 

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

1.13 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky  ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

1.14 Zrušenie objednávky 

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr do 2 hodín od jej prijatia, a to pomocou kontaktného formulára . Právo na zrušenie objednávky nemá vplyv na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14-tich dní (prípadne dlhšej lehoty stanovenej v týchto VOP) odo dňa prevzatia tovaru. 

 

1.15 Prijatie objednávky 

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.

 

1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

1.17 Právo 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

 

1.18 Jazyk zmluvy 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad  pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

1.19 Archivácia 

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 

1.20  Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

 

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu – www.AXAMIESHOP.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných  prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

 

1.23 Informácie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,
 2. b)  o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto obchodných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. c)  kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet apod.,
 4. d)  celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,
 5. e)  platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar (doba expedície tovaru ku ktorej je nutné pripočítať dobu dopravy podľa voľby kupujúceho) sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,
 6. f)  informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku,  ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,
 7. g)  sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom, alebo poštou na všetky kontaktné údaje predávajúceho, alebo je možno ich odovzdať osobne v predajni. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne,
 8. h)  informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 7 týchto VOP, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
 9. i)  informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu,
 10. j)  predávajúci sa zatiaľ nezaviazal dodržiavať kódex správania,
 11. k) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v eshope predávajúceho,
 12. l)  kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskou obchodnou inšpekcii (soi.sk), ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 13. m) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim,
 14. n)  jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

 

1.24. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

 1. Dozor

2.1   Orgán dozoru vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27 Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.skadr@soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

 1. a)     spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
 2. b)    spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu, alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 3. c)    vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
 4. d)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 5. e)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť  ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
 6. f)    alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov

3.1 Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).


3.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.


3.3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté – dopravcovi zvolenému kupujúcim.

 

3.4. Poskytnuté osobné údaje budú spracované len predávajúcim, tretím stranám (Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. ) alebo ním určeným sprostredkovateľom. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúcich týmto  sprostredkovateľom:

 

 1.  G, s.r.o. , so sídlom na drese :  Bajkalská 45/G,821 05Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 144328/B, IČO: 53 033 922, DIČ: 2121236557

 

 Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Technická 7

821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

IČ DPH: SK2021648739

Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté aj tomuto dopravcovi.


3.5. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

3.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.


3.7.  V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.
3.8. Kupujúci ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má tiež tieto ďalej uvedené práva:

 • Požadovať po predávajúcim informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané,
 • Vyžiadať si u predávajúceho prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať po predávajúcim výmaz osobných údajov – a to však s výnimkou údajov spracovávaných pre účely zmluvy,
 • na prenositeľnosť údajov k inému subjektu (na žiadosť kupujúceho predá predávajúci kupujúcim určenej tretej osobe u predávajúceho evidované osobné údaje kupujúceho),
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vzniesť u predávajúceho námietku ohľadne spracovania osobných údajov, ktorú bude predávajúci riešiť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.sk),
 • na súdnu ochranu, pokiaľ má kupujúci za to, že jeho práva boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.


3.9 Rovnako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ

                 G, s.r.o. , so sídlom na drese Bajkalská 45/G, 821 05 Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 144328/B, IČO: 53 033 922, DIČ: 2121236557   , spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email  pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu. 

3.10 Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne, zmeniť či  odvolať na emailovej adrese info@axami.sk, info@axamieshop.sk

3.11 E-mailová adresa a telefónne číslo budú ďalej spracúvané za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení („Súhlas pre marketingové účely“), ak poskytne kupujúci na toto použitie svoj súhlas, napríklad zaškrtnutím príslušného poľa pre súhlas alebo nezaškrtnutím príslušného poľa pre nesúhlas v objednávke Tovaru, a to počas obdobia 3 rokov vždy od poslednej uzatvorenej Zmluvy, pokiaľ toto obdobie nepredĺžite. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a Vaše uvedené údaje budú z databáz odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu pomocou kontaktného formulára, kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení,  či iným vhodným spôsobom. Súhlas pre marketingové účely zahŕňa hlavne súhlas so:

 • zasielaním všeobecných obchodných oznámení,
 • zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama,
 • zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských),
 • zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení Predávajúceho, nákupu či Tovaru,
 • zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí, súvisiacich so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaje Tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníka – vždy vo vzťahu k Tovaru/službám Predávajúceho.

 3.12 Spracúvanie osobných údajov uskutočňuje Predávajúci, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj iní spracovatelia, a to najmä:

 • poskytovatelia prepravných služieb,
 • poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR alebo do pobočiek či iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných zemí, ktoré spracúvajú osobné informácie.

 

 1. Ceny

4.1  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

 

4.2  Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

 

4.3  Kúpna cena tovaru platí vždy od okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

 

4.4  Popri kúpnej cene nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

(I)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope, 
(II) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

 

 1. Platobné podmienky

5.1  Kupujúci je pri objednávke tovaru vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

 

5.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

 

(I)  platba v hotovosti alebo platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

(II)  platba cez internetové rozhranie banky – platobnou kartou on-line,

(III)  na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

 

5.3  Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.


5.4  Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho. 

 

 1. Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

 

6.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

 

 1. Dodanie pri tovare, ktorý je skladom u výrobcu 3 – 4 pracovné dni,
 2. Dodanie pri tovare, ktorý nie je možný dodať výrobcom nakoľko mu chýba potrebný materiál na dokončenie výroby , 7 – 14 pracovných dní.
 3. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom možnom termíne. Pri dodaní tovaru je potrebné si k lehotám podľa článku VIII. bodu 3. pripočítať čas doručenia a čas pripísania úhrady objednávky, ak je úhrada realizovaná bankovým prevodom.
 4. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:
 5. kuriérom DPD v rámci SR aktuálne (v sume 4,90 €, doručenie 1 – 2 pracovné dni,
 6. kuriérom DPD v rámci ČR aktuálne (v sume 6,90 €),
 7. kuriérom DPD v rámci EÚ mimo SR a ČR (v sume podľa dohody).
 8. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.

 

 

(I)  Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou  vytlačenú objednávku tovaru, 

(II)  Zasielanie prepravnou službou – Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,

(III)  Zasielanie kuriérom – Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

6.3  Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní  prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého  prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky pomocou emailu info@axami.sk  info@axamieshop.sk

 

6.4  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

 

 

6.5  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.

 

 

 

6.6  Lehota pre expedíciu môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, keď omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.

 

 

 

6.7  V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kuriérom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

 

 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

 

7.1.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru

 

V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru,  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webových stránkach Predávajúceho.

 

 

7.1.2   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 

 

7.1.3   Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 

 

7.1.4   Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný́ spôsob doručenia ponúkaný́ predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný́ spôsob doručenia ponúkaný́ predávajúcim.

 

 

 

7.1.5  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný́ na prepravu najneskôr v posledný́ deň lehoty.

 

 

 

7.1.6   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

 

 

7.1.7  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky apod.

 

 

 

7.4  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP  kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §11 zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov).

7.5  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu

Erika Vargová – G, s.r.o. Klinčeková 11, 94901 Nitra, Slovensko

 Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár  uvedený na stránke na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom emailu : info@axami.sk

 

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

–  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

–  predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

7.7. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom Stránok (a tiež v predajniach) a aktualizáciami príslušných údajov na stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný (napriek tomu, že na stránkach je uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo túto skutočnosť zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do 3 pracovných dní inak (na predĺžení termínu spracovania objednávky či inej zmene v objednávke), zmluva zaniká, a žiadna zo strán nie je oprávnená od protistrany požadovať akékoľvek ďalšie náhrady. 

 

7.8 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(I)  z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(II)  špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.

 

 

VIII. Možnosť výmeny tovaru v lehote 14 dní od prevzatia

8.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 14 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu.

 

 

8.2  Výmenu môže kupujúci uskutočniť:

Zaslaním tovaru na adresu :

Erika Vargová- G, s.r.o. Klinčeková 11, 94901 Nitra 94901

 

 8.3 Zákazníci môžu tovar vymeniť bez uvedenia dôvodu.

 

8.4 V prípade výmeny zaslaním na adresu uvedenú vyššie je kupujúci povinný tovar na výmenu dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Ide vrátiť tovar iba nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné doložiť kúpny doklad k tovaru. Vymeniť tovar môže kupujúci vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene. Pri prvej výmene tovaru predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za balné a poštovné spojené s výmenou. Výmenu tovaru zaslaním môže kupujúci realizovať len na adresu  predávajúceho uvedenú v čl. 8.2. (i) VOP. Odporúča sa balík zasielať poistený, alebo na základe podacieho lístka. Balík na dobierku predávajúci nepreberá. Do balíčka je povinný kupujúci vložiť faktúru (urobte si kópiu) a formulár, ktorý nájdete na stránke https://axamieshop.sk/reklamacny-formular/

8.5 Tovar je povinný kupujúci vrátiť v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné predložiť doklad k tovaru.   

 

 

 1. Záručné a reklamačné podmienky

9.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

9.2  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

 

9.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom E-shopu Sportisimo.sk – https://axamieshop.sk/reklamacne-podmienky/ 

9.4  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi  najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 1. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP sú platné od 01.06.2020.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

10.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné  podmienky kupujúcich.