[vc_row][vc_column][vc_column_text]VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU Axamieshop.SK

platné od 27. novembra 2016

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY

 1.  Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.axamieshop.sk je  spoločnosť  W-express, s.r.o. , so sídlom na drese Klincová 35, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 23741/S, IČO: 46 931 333, DIČ: 2023667107, DIČ: SK 2023667107, (ďalej len „predávajúci“),
  Email: info@axami.sk
  Infolinka: +421 (0) 917 030 825 (Pondelok-Piatok 9hod – 14hod).
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
 3. Dozorný orgán:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
  Fax: 02/ 58272 170
  Email: ba@soi.sk

II.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci predaja a nákupu tovaru na internetovej stránke www.axamieshop.sk (ďalej len „internetová stránka predávajúceho“), ktorej prevádzkovateľom je predávajúci.
 2. VOP sa vzťahujú na každý predaj podľa článku II. bodu 1. v prípade, ak zmluvné strany neuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú odlišné od VOP. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť podmienky dojednané v zmluve.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP výslovne neupravené sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

 

III.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, resp. potvrdením objednávky v elektronickej podobe.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie v znení, v akom kupujúci odoslal návrh na jej uzatvorenie.

 

IV.

PRÁVA A POVINNOST ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote a s vhodným ochranným obalom na miesto, ktoré určil kupujúci.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky vyplývajúce z platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, teda najmä faktúru, dodací list a návod na použitie, ak má byť priložený.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípade, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.
 5. Kupujúci má právo zmeniť objednávku maximálne 24 hodín po uzavretí kúpnej zmluvy (potvrdení objednávky predávajúcim) výhradne písomnou formou prostredníctvom e-mailu.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a potvrdiť prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Postup uplatnenia tohto práva je uvedený v článku V. VOP.

 

V.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IV. bodu 6. VOP.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný najskôr informovať predávajúceho o tomto úmysle, vyplniť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy a zaslať formulár spolu s tovarom späť na adresu predávajúceho riadne zabalený, nepoškodený a v originálnom obale.
 3. Predávajúci je povinný po vrátení tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci predávajúcemu uhradil na základe kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil do 30-tich dní odo dňa doručenia, spôsobom, aký si kupujúci zvolí vo formulári.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci podnikania, zamestnania či povolania.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14-dní bez udania dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

 

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný riadne uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu najneskôr pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Kúpna cena je cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa aktuálneho cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho v okamžiku, kedy kupujúci odošle objednávku tovaru.
 3. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a dopravy, prípadne iných nákladov, ak boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve.
 4. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a ostatné náklady dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VII.

MOŽNOSTI PLATBY

 1. Zakúpený tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi a to:
  1. platbou bankovým prevodom vopred (zdarma na účet vedený v UniCredit Bank  SK7811110000001454045005
  2. platbou na dobierku pri prevzatí tovaru do sumy 100 Eur, len v rámci SR,
  3. platobnou bránou PayPal (v sume 3,75 € za každých 100 €).

 

VIII.

DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.
 2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tento čas v prípade potreby predĺžiť, o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť. Vo všeobecnosti platia nasledujúce expedičné lehoty:
 1. pri tovare, ktorý je skladom u výrobcu 3 – 4 pracovné dni,
 2. pri tovare, ktorý nie je skladom, 7 – 14 pracovných dní.
 3. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom možnom termíne. Pri dodaní tovaru je potrebné si k lehotám podľa článku VIII. bodu 3. pripočítať čas doručenia a čas pripísania úhrady objednávky, ak je úhrada realizovaná bankovým prevodom.
 4. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:
 5. kuriérom DPD v rámci SR (v sume 5,90 €, doručenie 1 – 2 pracovné dni),
 6. kuriérom DPD v rámci ČR (v sume 8,90 €),
 7. kuriérom DPD v rámci EÚ mimo SR a ČR (v sume podľa dohody).
 8. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.
 9. Predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.

 

IX.

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zaslaním objednávky kupujúci v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy s kupujúcim je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu tovaru. Udelený súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci. Kupujúci má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, c) odpis jeho osobných údajov, d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.

 

X.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

 1. Záručná doba a ustanovenia týkajúce sa reklamácie tovaru sú uvedené samostatne v reklamačnom poriadku predávajúceho.
 2. Predávajúci neuplatňuje možnosť výmeny/vrátenie spodnej časti bielizne z hygienických dôvodov.

 

 

 

XI.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo dodaným tovarom, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. pred príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo pred právnickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 3. Návrh nemôže podať kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania alebo pri spore, ktorého hodnota nepresahuje 20,00 € s DPH.

 

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

 

V Bratislave, 27. novembra 2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]